Algemeen

JAARVERGADERING SENIORENVERENIGING HORN


Het bestuur van de Seniorenvereniging Horn nodigt haar leden van harte uit voor de jaarvergadering van de vereniging.

Datum: donderdag 14 maart 2019
Tijd: 14.00 – 16.15 uur
Locatie:MFC de Postkoets

Agenda Jaarvergadering* (verkorte versie)

1.Welkom en opening jaarvergadering door de voorzitter
2.Vaststelling verslag jaarvergadering van 15 maart 2018*
3.Jaarverslag 2018*
4.Financieel verslag 2018 en begroting 2019*
5.Kascontrolecommissie
6.Mededelingen en toelichting bij het activiteitenprogramma van 2019
7.Benoeming, herbenoeming en functiewisseling bestuur
8.Rondvraag
9.Sluiting officieel deel van de vergadering

PAUZE
Na de pauze is er een MUZIKAAL INTERMEZZO en gezellig samenzijn.

*Deze documenten worden per mail verzonden aan de leden en zijn op te vragen via het secretariaat.

|Doorsturen